SDMS (c) Softdata *Dongle Emulator (Dongle Crack) for Aladdin Hardlock*

SDMS (c) Softdata *Dongle Emulator (Dongle Crack) for Aladdin Hardlock* Opis programa

SDMS je geografski informacijski sistem, ki je bil razvit kot naslednik prostorskega informacijskega sistema SDMS-W. Le-ta se je zaradi svoje prijaznosti do kon?nega uporabnika ?e dodobra zasidral v slovenskem in bli?njem prostoru. SDMS vsebuje vse odlike svojega predhodnika ter odpravlja njegove omejitve. Seveda pa je nadgrajen tudi z vsemi spremembami, ki jih narekujejo sodobne tehnologije ter novi na?ini obdelave prostorskih podatkov.

SDMS lahko slu?i tudi kot razvojno okolje za izdelavo kon?nih GIS aplikacij. Aplikacije (naj bodo enostavne ali kompleksne) so lahko dodelane do te mere, da kon?ni uporabnik le-teh ne potrebuje posebnega poznavanja geografskih informacijskih sistemov.

SDMS je edini slovenski geografski informacijski sistem. Avtorji programa delujemo na tem podro?ju ?e desetletje, kar dokazuje na?o dolgoro?no strategijo. Prednost doma?ega programa je seveda tudi to, da smo avtorji vedno in enostavno dostopni ter odprti za re?evanje problemov ter realizacijo novih idej.
Osnovne funkcije programa

Osnovne funkcije programa SDMS kot seveda vsakega kvalitetnega geografskega informacijskega sistema bi lahko zdru?ili v naslednje tri to?ke:

1. grafi?na predstavitev geo-kodiranih podatkov v poljubnih tematskih prikazih, oz. tematizacija,
2. poljubne analize geo-kodiranih podatkov na podlagi poljubnih prostorskih in podatkovnih pogojev, oz prostorske analize, in
3. samostojno razvojno okolje za izdelavo GIS aplikacij, ki omogo?ajo kon?nim uporabnikom enostavno uporabo sistema.

Osnovne zna?ilnosti programa

Uporabni?ki vmesnik programa je strogo prilagojen MS Windows okolju, tako da uporabniki, ki poznajo operacijski sistem, nimajo bistvenh te?av z uvajanjem.

Program je napisan v 32-bitni arhitekturi in deluje na operacijskih sistemih MS Windows 95, 98 ali NT 4.0. Stre?ni?ki del mre?ne verzije programa deluje le na MS Windows NT 4.0 (Server ali Workstation). Tudi sicer je NT 4.0 priporo?en operacijski sistem.

Za uporabo programa je popolnoma primeren standardni osebni ra?unalnik, seveda pa velja, da hitrej?i oz. zmogljivej?i je ra?unalnik, hitreje deluje program. Minimalna priporo?ena konfiguracija (ne pa tudi nujna) je ra?unalnik s procesorjem Pentium 166 MHz, 32 Mb spomina ter grafi?no kartico resolucije 1024x768 v 256 barvah, medtem ko je velikost diska odvisna od koli?ine podatkov, ki naj bi jih uporabnik obdeloval.
Objektno orientiran sistem

SDMS je objektno orientiran sistem, gledano iz naslednjih vidikov:

* Objektno orientirano razvojno okolje

Vse komponente sistema, ki kon?no sestavljajo GIS aplikacijo, so obravnavani na enak na?in, kot objekti. To omogo?a poenoteno nastavljanje njihovih lastnosti oz. editiranje, iskanje, preverjanje medsebojnih odvisnosti in za??ito.

* Objektno orientirana baza podatkov

Osnovni element baze podatkov je objekt, ki mu lahko poleg geografske lokacije in oblike priredimo ?e poljubne podatkovne nize.

* Objektno orientiran programski jezik

Program ima vgrajen objektno orientiran programski jezik, imenovan SDMS Basic, ki se uporablja za izdelavo kompleksnih aplikacij.
Geografsko orientirana baza podatkov

SDMS ima vgrajeno interno bazo podatkov, ki je kar najbolje prilagojena geo-kodiranim objektom kot osnovnim gradnikom baze. Baza je tudi prostorsko optimizirana za hiter geografski dostop do podatkov, kar je seveda bistvenega pomena pri geografskih informacijskih sistemih. V polni meri ta hitrost poka?e pri velikih koli?inah podatkov, ki ne upo?asnujejo prikaza podatkov.

* Osnovna entiteta v bazi podatkov je geo-kodiran objekt, ki je lahko to?ka, polilinija, poligon, pravokotnik, krog, ali lok.
* V isti podatkovni plasti lahko nastopajo vsi tipi entitet naenkrat.
* Vsaki osnovni entiteti (record) lahko priredimo en ali ve? razli?nih podatkovnih nizov (dataset).
* Polja se logi?no lahko zdru?ujejo v skupine polj (dataset).
* Polje je lahko alfanumeri?no, numeri?no, datum ali pa poljuben OLE objekt.
* Interna struktura baze podatkov je optimizirana za hiter dostop do podatkov tudi pri zelo velikih koli?inah podatkov. Zato program nima prakti?nih omejitev pri koli?ini podatkov.

Related news:

Cesta (c) Softdata *Dongle Emulator (Dongle Crack) for Aladdin Hardlock*

SysManager *Dongle Emulator (Dongle Crack) for Sentinel SuperPro*

Digi3D 2006, 2007, MDTOP, Aerotri (c) Digi21.net *Dongle Emulator (Dongle Crack) for Aladdin Hardlock*

Programs in your cart:
RR