Cesta (c) Softdata *Dongle Emulator (Dongle Crack) for Aladdin Hardlock*

Cesta (c) Softdata *Dongle Emulator (Dongle Crack) for Aladdin Hardlock* Program se uporablja za projektiranje avtocest s priklju?ki, cest izven naselja z deviacijami, mestnih ulic s kri?i??i in gozdnih cest. Poleg novogradnje je mogo?e projektirati nadgradnjo obstoje?ega asfalta (preplastitev) ali pa kombinacijo nadgradnje in novogradnje (raz?iritev obstoje?e ceste). Lahko se projektira idejni projekt ali pa projekt za izvedbo. Pri projektiranju program kontrolira projektanta z ozirom na veljavne predpise, standarde in norme.

Podatke se vna?a na ve? na?inov: ro?ni ali avtomatski prepis merjenih terenskih podatkov, vektorizacija skeniranih kart, digitalizacija situacij ter prenos podatkov iz raznih ra?unalni?kih baz. Interaktivno se kreirajo osi tras, vzdol?ni in pre?ni profili, odvodnjavanje, tehni?na, vi?inska in prometna oprema in objekti. Program izra?una vse koli?ine in formira predra?un gradbenih del. Kadarkoli se lahko korigira katerikoli element, kar se takoj odra?a v vseh elementih projekta.

Na tiskalnik ali risalnik se izri?ejo vsi grafi?ni elementi projekta v poljubnem merilu, podatki pa se izpi?ejo na tiskalnik v ustaljeni obliki. Projektu se lahko tudi prilo?i grafi?ne priloge, kot so perspektivni pogledi iz poljubne to?ke ali pa simulacije vo?nje po novi trasi.
Strojna oprema:

* ra?unalnik vsaj PC-486, priporo?ljivo PC-Pentium,
* spomin vsaj 8 MB RAM-a, priporo?ljivo 16 MB RAM-a oz. ve?,
* grafi?na kartica resolucije vsaj 800x600x16, priporo?ljivo 1024x768x256,
* kapaciteta diska po potrebi glede na projekte
* tiskalnik (opcijsko)
* risalnik (opcijsko)
* digitalna plo??a (opcijsko)

Related news:

SDMS (c) Softdata *Dongle Emulator (Dongle Crack) for Aladdin Hardlock*

mh-Projektverwaltung (c) mh-software GmbH *Dongle Emulator (Dongle Crack) for Aladdin Hardlock*

elfakCAD (c) Allgemeine Geschaftsbedingungen *Dongle Emulator (Dongle Crack) for Aladdin Hardlock*

Programs in your cart:
RR