PTS (c) Grimedia Sistemi *Dongle Emulator (Dongle Crack) for Aladdin HASP SRM*

PTS (c) Grimedia Sistemi *Dongle Emulator (Dongle Crack) for Aladdin HASP SRM* Plaka Tan?ma Sisteminin a?a??daki ??elerden olu?turmaktad?r:

* Kamera: G?r?nt?y? bilgisayar ortam?na almak i?in kullan?l?r.
* Ayd?nlatma: Her ko?ulda ayn? kalitede g?r?nt? al?nmas?n? sa?lamak i?in kullan?l?r.
* ?er?eve Yakalay?c?: Bilgisayar?n g?r?nt?deki bilgiyi okuyabilmesine yarayan ve kameralarla bilgisayar aras?nda k?pr? g?revi yapan ara y?zd?r.
* Bilgisayar: Plaka Tan?ma Sisteminin okuma yazma tan?mlama ve benzeri t?m uygulamalar?n? ?al??t?rmaya yarayan bir bilgisayar.
* Yaz?l?m: Ara? plakas?n? okuma i?lemi i?in gerekli olan program.
* Veri Taban?: ?nceden kaydedilmi? bilgilerin kay?tl? oldu?u bir yerel bilgi bankas?d?r, burada okuma sonu?lar?, kay?tlar? ve iste?e g?re ba?ka kay?tlar tutulabilmektedir.

Related news:

Nova Dental 2009 (c) NovaSoft *Dongle Emulator (Dongle Crack) for Aladdin HASP SRM*

Sentinel HASP SRM dongle emulator

LWCP (LaserWave Control Program) *Dongle Emulator (Dongle Crack) for Aladdin HASP SRM*

Programs in your cart:
RR