ProTools HD Pack (c) DigiPark Sp.z o.o. *Dongle Emulator (Dongle Crack) for Eutron SmartKey*

ProTools HD Pack (c) DigiPark Sp.z o.o. *Dongle Emulator (Dongle Crack) for Eutron SmartKey* ProTools 8 - najbardziej zaawansowany program do tworzenia muzyki i postprodukcji, zawieraj?cy doskona?y nowy interfejs, dziesi?tki nowych plugin?w, pi?? nowych wirtualnych instrument?w, ekscytuj?ce nowe mo?liwo?ci analizy, kontroli MIDI, edycji i mixowania. Dodatkowo posiada jeszcze g??bsz? integracj? ze sterownikami, ?atwiejsz? instalacj? i obs?ug? oraz dodatkowo zwi?kszon? wydajno??! Z nowym ProToolsem 8 dostajesz najbardziej wszechstronne mo?liwo?ci tworzenia muzyki i d?wi?k?w oraz sprawdzony, dedykowany, ?wiatowej klasy system do pracy z audio - wszystko w jednym programie.
Przygotuj si?! Ju? nigdy Twoja praca z d?wi?kiem nie b?dzie taka sama!
Wspania?y nowy wygl?d i interakcji
Elegancki nowy wygl?d Protoolsa 8 jest tak samo przyjazny co obs?uga programu.
Ca?a funkcjonalno??, kt?r? do tej pory pozna?e? pozosta?a nie zmieniona, jednak pojawi?y si? subtelne udoskonalenia. Podwojona zosta?a ilo?? insert?w na kana?, dodane zosta?y mo?liwo?ci personalizowania ustawie? i u?atwiony zosta? jeszcze bardziej dost?p to opcji edycyjnych. Teraz mo?esz dowolnie konfigurowa? pasek narz?dzi tak by by?y tam tylko te narz?dzia kt?rych potrzebujesz i by znalaz?y si? w miejscu, kt?re Ci najbardziej odpowiada. Mo?esz te? zmienia? dowolnie kolor i nasycenie kana??w, region?w, grup i marker?w, a dzi?ki oknu „Universe"" mo?esz szybko i ?atwo zorientowa? si? w swojej sesji. Nowe okno „Quick start"" umo?liwi Ci szybkie otworzenie istniej?cej sesji oraz stworzenie nowej.
Dobrze wyposa?one studio
ProTools 8 przybywa z bogatym pakietem niezwykle przydatnych wtyczek do tworzenia muzyki i postprodukcji d?wi?ku, daj?c Ci doskonale wyposa?one studio w Twoim komputerze.
Tw?rz i odtwarzaj muzyk? z nowymi instrumentami wirtualnymi, w??czaj?c w to Mini Grand piano, maszyn? perkusyjn? Boom, organy DB-33 oraz syntezatory Vacuum i Xpand!2. Ustaw wspania?e brzmienie gitar w modelerach Eleven Free i SansAmp. Je?li jeste? DJ-em na pewno spodoba Ci si? nowy Torq LE. Dzi?ki niemu dodasz charakteru swoim nagraniom poprzez nowe efekty ze znakomitej stajni AIR. Wykorzystaj prawie 8GB p?tli do stworzenia pasjonuj?cej muzyki a z nowymi wtyczkami - w??czaj?c w to dziewi?? dodatk?w wartych ponad 1300USD - udoskonalaj z olbrzymi? ?atwo?ci? swoje mixy.

Related news:

WellCAM 2.62m InterCAD PL (c) wellCAM CCS *Dongle Emulator (Dongle Crack) for Aladdin Hardlock*

Phototop 2.8 (c) Green Mesa, Inc. *Dongle Emulator (Dongle Crack) for KeyLok II*

Synonimyzer Full Latest Version

Programs in your cart:
RR