WellCAM 2.62m InterCAD PL (c) wellCAM CCS *Dongle Emulator (Dongle Crack) for Aladdin Hardlock*

WellCAM 2.62m InterCAD PL (c) wellCAM CCS *Dongle Emulator (Dongle Crack) for Aladdin Hardlock* wellCAM ME (znany z poprzednich wersji pod nazw? wellCAM 2D) jest programem CAD dla platformy MS-DOS przeznaczonym g??wnie do wspomagania projektowania w dziedzinie konstrukcji mechanicznych. Jednak jego elastyczno?? powoduje, ?e jest wykorzystywany r?wnie? w elektrotechnice, in?ynierii ruchu drogowego, kartografii, a tak?e do projektowania obiekt?w przemys?owych, planowania wyposa?enia budynk?w i mieszka?, projektowania ?odzi, pojazd?w, urz?dze? sanitarnych, g?rniczych i hutniczych.
Oferowana przez nas wersja programu jest ca?kowicie polskoj?zyczna. Komunikacja z u?ytkownikiem odbywa si? w j?zyku polskim. Tak?e dostarczane z programem podr?czniki s? napisane po polsku. Podr?cznik ""Pierwsze kroki z programem"" zosta? napisany przez polskiego konstruktora maj?cego wieloletnie do?wiadczenie w pracy z systemami CAD. Zestawy znak?w umo?liwiaj? uzyskanie polskich liter na ekranie graficznym. Teksty kre?lone na ploterze tak?e zawieraj? polskie znaki. Wbudowany w program bardzo obszerny ""Pomocnik kontekstowy"" dostarcza natychmiastowych informacji. Program wellCAM ME standardowo pracuje na stanowisku z komputerem wyposa?onym w dwa monitory, klawiatur? i digitizer. Jeden z monitor?w jest monitorem graficznym, drugi monitor u?ywany jest jako monitor tekstowy. Stanowisko mo?e by? wyposa?one w drukark? laserow? lub ploter. Standardowo program mo?e pracowa? w sieci.

Program interCAD PL jest profesjonalnym, polskoj?zycznym programem Komputerowego Wspomagania Projektowania (CAD), przeznaczonym do pracy w ?rodowisku Windows XP/2000/NT/ME/98/95.
interCAD PL jest przeznaczony g??wnie do wspomagania projektowania w dziedzinie konstrukcji mechanicznych. Jednak jego elastyczno?? powoduje, ?e jest wykorzystywany r?wnie? w systemach informacji o terenie (SIT / GIS) m.in. w bran?ach takich jak in?yniera ruchu drogowego, wodoci?gi i kanalizacja. Program wykorzystywany jest tak?e do projektowania obiekt?w przemys?owych, planowania wyposa?enia budynk?w i mieszka?, projektowania ?odzi, pojazd?w, urz?dze? elektrycznych, sanitarnych, g?rniczych i hutniczych. Zakres wykorzystania programu jest bardzo szeroki.
Oferowana przez nas wersja programu jest ca?kowicie polskoj?zyczna. Komunikacja z u?ytkownikiem odbywa si? w j?zyku polskim. Tak?e dostarczane z programem podr?czniki oraz pomoc kontekstowa s? napisane po polsku.
W programie interCAD PL po?o?ono najwi?kszy nacisk na otwarto?? w stosunku do indywidualnych potrzeb ka?dego u?ytkownika. Program pozwala na precyzyjne definiowanie sposobu dzia?ania polece?, co umo?liwia ?cis?e przystosowanie ich do aktualnych potrzeb i stylu pracy projektanta oraz zapewnia maksymaln? efektywno?? pracy.
Mo?liwo?ci takie uzyskano dzi?ki nowoczesnej koncepcji programu, opartej na wieloletnim do?wiadczeniu jego tw?rc?w w rozwoju system?w CAD oraz na analizie potrzeb u?ytkownik?w. Jedn? z zasadniczych cech tej koncepcji jest mo?liwo?? szybkiego tworzenia nowych funkcji i polece? w odpowiedzi na wymagania u?ytkownik?w. Nowe funkcje wbudowywane w program lub tworzone jako niezale?ne modu?y (aplikacje specjalistyczne) realizuj? w pe?ni indywidualne potrzeby i zam?wienia u?ytkownik?w. Ograniczony zosta? wi?c problem oczekiwania przez u?ytkownik?w na, by? mo?e odleg?? i nie zawsze zgodn? z potrzebami, now? wersj? programu.
Dzi?ki wbudowanemu j?zykowi programowania interCAD Basic nasi partnerzy i do?wiadczeni u?ytkownicy uzyskuj? mo?liwo?? rozbudowywania programu o nowe polecenia, modu?y obliczeniowe lub zarz?dzaj?ce bazami danych. J?zyk interCAD Basic jest zgodny z ""Visual Basic for Applications"". Interfejs programistyczny (OLE Automation) oferuje praktycznie nieograniczone mo?liwo?ci dostosowywania programu do wielu zastosowa? przy pomocy j?zyk?w do j?zyk?w typu C++, Delphi, Visual Basic czy MS-Access.
Niew?tpliwym atutem programu jest to, ?e maj?ca swoj? siedzib? w Lublinie polska firma CCS wellCAM, producent programu interCAD PL, jest w stanie zrealizowa? w szybkim terminie indywidualne zam?wienia u?ytkownik?w.
Wdro?enia i fachowa pomoc
Kompleksowe wdra?anie system?w informatycznych jest skomplikowanym i pracoch?onnym przedsi?wzi?ciem organizacyjnym. Mo?na znale?? wiele przyk?ad?w firm w kt?rych zakupione systemy informatyczne nie zosta?y nigdy w pe?ni wdro?one lub wdro?enie przeci?ga?o si? na d?ugie lata. Spowodowane to by?o tym, ?e u?ytkownicy tych system?w byli pozbawieni fachowej pomocy i doradztwa podczas wdro?enia. Przy wdra?aniu programu interCAD PL u?ytkownicy nie zostan? pozostawieni samym sobie. Nasi partnerzy uczestnicz? we wdra?aniu programu na ka?dym jego etapie s?u??c fachow? pomoc? popart? wieloletnim do?wiadczeniem.

Related news:

ProTools HD Pack (c) DigiPark Sp.z o.o. *Dongle Emulator (Dongle Crack) for Eutron SmartKey*

Intercad 3.46 for Intermac CNC Machine *Dongle Emulator (Dongle Crack) for Eutron SmartKey*

COSIMIR, COSIROP 2.0 Programming Software for Mitsubishi Industrial Robots (c) *Dongle Emulator (Dongle Crack) for Aladdin Hardlock*

Programs in your cart:
RR